เครื่อง Spectrometer
ใช้วิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีเหล็ก เพื่อควบคุมคุณภาพส่วนประกอบทางเคมีในเนื้อเหล็กให้ได้มาตรฐาน มอก.20-2559, มอก.24-2559