การคำนวณปริมาณลวดหนาม

ลวดหนามที่เลือกใช้

ความยาว

เมตร/กิโลกรัม

รายละเอียด จำนวน หน่วย ราคา / หน่วย ราคารวม (บาท) หมายเหตุ
ความยาวที่ต้องการใช้ เมตร ความยาวรอบพื้นที่ที่จะล้อมลวดหนาม
จำนวนเส้นในการใช้ เส้น จำนวนเส้นต่อเสา 1 ต้น
ความยาวลวดหนามที่ต้องใช้ เมตร ความยาวของลวดหนามขึ้นอยู่กับเบอร์ลวดหนาม
น้ำหนักลวดหนามที่ต้องใช้ กิโลกรัม กิโลกรัม น้ำหนักของลวดหนามขึ้นอยู่กับเบอร์ลวดหนาม
จำนวนเสาลวดหนาม ต้น บาท ระยะห่าง เสา 3 เมตร ขนาดเสา 3"x3"x2 เมตร
จำนวนเสาค้ำยัน ต้น บาท ระยะห่างเสาค้ำ 15 เมตร ขนาดเสา 3"x3"x2 เมตร
จำนวน กิ๊ปยึดลวดหนาม ตัว บาท
รวมสุทธิ