ความมีส่วนร่วมต่อประชาสังคม
ความมีส่วนร่วมต่อประชาสังคม
ส่งเสริมการสาธารณสุขชุมชน
ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้